Privacy Policy

Πολιτική απορρήτου

Αγαπητή/έ Πελάτη, υποψήφια/ε Πελάτη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε στο πλαίσιο της εναρμόνισής μας με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 ‘’για τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών’’ ή όποια άλλη νομοθεσία εθνική ή ευρωπαϊκή ισχύσει σε τροποποίηση ή αντικατάσταση της ισχύουσας, ότι τα στοιχεία που συλλέγουμε και αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα, συλλέγονται για συγκεκριμένους σκοπούς. Οι σκοποί αυτοί είναι η εκτέλεση της Εντολής που μας έχετε/είχατε αναθέσει, ρητώς ή ατύπως, για τη παροχή ασφαλιστικών συμβουλών ή και προτάσεων ασφάλισης.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε/συλλέξαμε από εσάς ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας ή τρίτους κατ’ εντολήν σας, τα επεξεργαζόμαστε εντός του γραφείου μας  και  δεν τα αποστέλλουμε σε εξωτερικούς συνεργάτες παρά μόνο σε συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές εταιρίες που τα διαχειρίζονται αποκλειστικά και μόνο προς εκτέλεση και ολοκλήρωση των υπηρεσιών μας προς εσάς. καθώς και το διοικητικό προσωπικό μας. Θα χρησιμοποιούμε/διατηρούμε τις πληροφορίες σας μόνο για αυτό το σκοπό ή αν έχουμε άλλο νόμιμο λόγο για τη χρήση αυτών. Αυτοί οι λόγοι περιλαμβάνουν περιπτώσεις που:

·         είναι απαραίτητο να στοιχειοθετήσουμε, ασκήσουμε ή υποστηρίξουμε, επιδιώξουμε τα έννομα συμφέροντα μας,

·         είναι απαραίτητο  να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για την εκτέλεση εντολής σας,

·         είναι απαραίτητο  να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με μια έννομη υποχρέωση,

Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα, και εφαρμόζουμε κατάλληλα μέσα, νομικά και τεχνικά, προκειμένου να διασφαλίζουμε το απόρρητο των πληροφοριών που σας αφορούν και την αποτροπή της διαρροής, απώλειας, καταστροφής ή με άλλο τρόπο βλάβης αυτών.

Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας συμμόρφωσης, για να συμμορφωνόμαστε με άλλους νόμους και κανονισμούς και για να τις μοιραζόμαστε με κανονιστικές και άλλες αρχές, εφόσον έχουμε δημόσιο ή έννομο καθήκον να το πράξουμε. Θα πράττουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο μόνο επί τη βάση ότι είναι απαραίτητο να συμμορφωνόμαστε με έννομη υποχρέωση ή ότι είναι προς όφελος των έννομων συμφερόντων μας.

Μπορούμε να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας γι’ αυτούς τους σκοπούς με άλλους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται όργανα επιβολής του νόμου, δημόσιοι κυβερνητικοί φορείς, δικαστήρια, φορείς επίλυσης διαφορών, εποπτικοί και ρυθμιστικοί φορείς μας, ελεγκτές μας και κάθε μέρος το οποίο έχει διορισθεί ή το οποίο έχει ζητηθεί, από τους εποπτικούς και ρυθμιστικούς μας φορείς να διεξάγει έρευνες ή ελέγχους επί των δραστηριοτήτων μας, 

Τα δεδομένα σας τηρούνται από τον Ασφαλιστικό Σύμβουλο για 5 έτη (ή άλλο χρόνο σύμφωνα με την νομοθεσία) από την τελευταία επίσκεψή σας ή την τελευταία ενέργεια/υπηρεσία. Μετά δε το πέρας της ως άνω περιόδου θα επέλθει διαγραφή και καταστροφή των αρχείων/εγγράφων και των προσωπικών του δεδομένων, σε περίπτωση που κατά τη κρίση των Εντολοδόχων ενδείκνυται ή απαιτείται για λόγους καλής διαχείρισης του όγκου των δεδομένων και αρχείων.

Σας ενημερώνουμε ότι ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας καθώς και διόρθωσης (όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία και μόνο) εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή. Επίσης, σας παρέχεται το δικαίωμα φορητότητας. Αυτό εξειδικεύεται σε αποστολή των δεδομένων σας με τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε πρόσωπο/α που δηλώνεται κατάλληλα εγγράφως σε εμάς, καθώς και παροχή αντιγράφου των δεδομένων σε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο (USB flash/CD) ή και σε έντυπη μορφή.

Είναι δικαίωμά σας ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τις συναινέσεις που μας έχετε παραχωρήσει ή να ζητήσετε να σας παραδώσουμε το αρχείο, τα δεδομένα σας ή/και τους φακέλους σας, ή να τα καταστρέψουμε ή να τα διαγράψουμε, συμπληρώνοντας κατάλληλη αίτηση και αποστέλλοντας την στο mail: lindras_a@yahoo.gr, καθώς και να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Παρά ταύτα, ενδέχεται να εξακολουθούμε να επεξεργαζόμαστε τα ανωτέρω εάν έχουμε άλλον νόμιμο λόγο να το πράξουμε τούτο, εάν δικαιούμαστε ή απαιτείται να τα διατηρήσουμε από την κείμενη νομοθεσία.

Όπου έχουμε αναφέρει «εσείς» ή «σας», αυτό σημαίνει εσάς, οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο, οποιοσδήποτε επικοινωνεί μαζί μας για λογαριασμό σας (π.χ. διαχειριστές ή εκτελεστές, πληρεξούσιοι δικηγόροι δυνάμει πληρεξουσίου) και άλλα σχετιζόμενα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων εξουσιοδοτημένων υπογραφόντων, εταίρων, μελών και διαχειριστών).

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταβάλετε την διεύθυνση που μας έχετε ορίσει ή γνωστοποιήσει ή επικοινωνήσει με οποιονδήποτε τρόπο, υποχρεούστε να μας το γνωστοποιήσετε εγγράφως.

Επιπλέον, υποχρεούστε να επικοινωνείτε και αποστέλλετε τα δεδομένα που κατά καιρούς απαιτούνται για τη παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, αποκλειστικά και μόνο στις παρακάτω διευθύνσεις:

1) Κύπρος: Τσερίου 111, γραφείο 102, 1ος όροφος, 2045 Στρόβολος-Λευκωσία

2)Ελλάδα: Βησσαρίωνος 3-5, 10672 Αθήνα

και στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις: sakis@lindras.com και εναλλακτικά αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα αποστολής στην: secretary@lindras.com.

Παράπονα – αιτιάσεις

Σε περίππτωση που υπάρξει παράπονο ή πρόβλημα στη συνεργασία μας, μπορείτε να στείλετε το παράπονο σας ή την αιτίασή σας εγγράφως στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο ή με επιστολή στις επαγγελματικές μας διευθύνσεις. Εντός 48 ωρών από την παραλαβή του αιτήματος ή της αιτίασής σας, θα σας ενημερώσουμε για την παραλαβή τους και εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους, θα έχετε την οριστική απάντηση – επίλυση του θέματος σας. Σε περίπτωση που παρέλθουν τα ανωτέρω χρονικά όρια ή η απάντηση μας δεν σας ικανοποιεί μπορείτε να απευθυνθείτε στα κέντρα προστασίας καταναλωτών:

1) Κύπρος: Κ.Σ.Κ.  http://www.cyprusconsumersorg.cy/

2) Ελλάδα: ΚΕ.Π.ΚΑ.  http://wwwkepka.org/